علمی - پژوهشی
تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از توابع کسری بهینه‌سازی‌شده به‌وسیلة الگوریتم کلونی مورچه‌ها

امین باغانی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 1-18

چکیده
  در غیاب داده‌های افمریز ماهواره و مدل سنجنده، تبدیلات غیرپارامتریک نظیر مدل توابع کسری از مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع مدل‌های ریاضی در جوامع فتوگرامتری و سنجش از دور به‌شمار می‌آیند. وابستگی این مدل‌ها به تعداد زیادی نقاط کنترل زمینی، مشکلات عددی موجود در حل آنها و مشکل انتخاب ترم‌های سازندة ساختار تابع کسری را می‌توان از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اتصال خودکار بریدگی‌‌ها در شبکة راه‌‌های استخراج‌شده به‌وسیلة الگوریتم‌‌های استخراج راه با استفاده از تکنیک‌‌های تبدیل رادون و درون‌یابی اسپلاین

علی‌اکبر متکان؛ محمد حاجب؛ محمد اسلامی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 19-34

چکیده
  دسترسی به اطلاعات راه‌ها اهمیت زیادی در کاربردهای مختلف نظیر حمل‌ونقل، کنترل ترافیک، سیستم‌های هدایت خودکار وسایل نقلیه و مانند اینها دارد. در سال‌های اخیر طراحی الگوریتم‌‌های استخراج راه، هدف مطالعات بسیاری از پژوهشگران بوده است. باوجود پیشرفت‌‌هایی که در این زمینه حاصل شده است، همچنان نواقصی در عملکرد این الگوریتم‌‌ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر رطوبت جو در برآورد مشخصه‌های وارونگی دمایی از تصاویر ماهواره‌ای MODIS

حامد کاچار؛ محمدرضا مباشری؛ علی‌اکبر آبکار؛ مجید رحیم‌زادگان

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 35-53

چکیده
  وارونگی دمایی زمانی رخ می‌دهد که در تروپوسفر و تا ارتفاعی مشخص، با افزایش ارتفاع، دما افزایش یابد. از مشخصه‌های وارونگی دمایی، پارامترهای قدرت و عمق وارونگی دمایی است. قدرت وارونگی به اختلاف دمایی بین قلة وارونگی و سطح زمین اطلاق می‌شود و ارتفاع متناظر با این اختلاف دمایی، عمق وارونگی نام دارد. راهکار متداول برای تعیین این مشخصه‌ها، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آشکارسازی تغییرات مناطق شهری مبتنی بر شبکه‌های عصبی، ویژگی‌های مکانی و الگوریتم ژنتیک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بزرگ‌مقیاس

فرامرز سرمدی؛ حمید عبادی؛ علی محمدزاده

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 55-68

چکیده
  آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی برای پایش رشد شهرها و برنامه‌ریزی مسئولانه در مورد آنها امری ضروری است. سنجش‌ از دور فناوری قدرتمندی است که می‌توان از آن در آشکار‌‌سازی تغییرات اراضی استفاده کرد. یکی از چالش‌های موجود در این زمینه توسعة روش‌‌های کارآمد به‌منظور آشکار‌سازی تغییرات با سطح خودکارسازی بالاست که بتواند اطلاعاتی صحیحی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل و مدل‌سازی همبستگی بین LAI و شاخص‌های گیاهی حاصل از مشاهدات طیف‌سنجی

علی‌اکبر آبکار؛ علیرضا صفدری‌نژاد؛ مجتبی زمانی؛ سیدرضا صوف‌باف؛ نبی‌اله غلامی بیدخانی؛ امید غفاری

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 69-88

چکیده
  بررسی خصوصیات انواع پوشش‌های گیاهی به‌عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در تبادل انرژی بین جو و سطح زمین در مطالعات زیست‌محیطی، منابع طبیعی و کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. امروزه فناوری سنجش ‌از ‌دور با ارائة اطلاعات طیفی گسترده و متنوع موجب تسهیل در مطالعة پوشش‌های گیاهی در سطح زمین و به‌ویژه تخمین پارامترهای بیوفیزیکی آنها شده است. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی تأثیر شرایط پارامتری مختلف روش‌های ماهواره‌ای SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخیر-تعرق واقعی (مطالعة موردی: اهواز شمالی)

هادی تاجی؛ نعمت‌الله کریمی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 89-106

چکیده
  داده‌های سنجش از دور دارای کاربرد وسیعی در برآورد تبخیر و تعرق واقعی هستند و بدین منظور روش‌های مختلفی شرح و بسط ‌یافته است. در این میان، سبال و متریک به‌عنوان مدل‌های شار انرژی و تی‌وی‌تی برپایة پوشش گیاهی توجه زیادی را به‌خود جلب کرده و برپایة برخی پارامترهایی هستند که برای استفاده نیاز به ارزیابی دارند. در پژوهش حاضر، 12 تصویر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محیط GIS

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی هرچگانی؛ سیده سمیرا حشمتی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، صفحه 107-120

چکیده
  شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) یکی از شاخص‌های مهم در تعیین کیفیت آب‌های زیرزمینی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی لردگان براساس شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. به این منظور، در 32 حلقه چاه pH، EC، TDS (کل جامدات محلول)، TSS (کل جامدات معلق)، ‌‌کدورت، یون‌های اصلی، نیترات (NO32-) و فسفات (PO42-) ...  بیشتر