ارزیابی موقعیت انبارهای توزیع با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة مکانی به‌روش تلفیقی ANP-OWA

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی

2 دانشیار دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران-نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد

چکیده

انبارهای توزیع در اقتصاد کشور اهمیت فراوانی دارند و درصد معتنابهی از دارایی‌ها در انبارها انباشته شده است. انتخاب بهترین مکان تأثیر مهمی در عملکرد و بازدهی اقتصادی انبارها و کاهش هزینة زنجیرة تأمین دارد. ارزیابی موقعیت انبارها مسئلة تصمیم‌گیری چندمعیاره، شامل معیارهای کمی و کیفی است. در این پژوهش، یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی‌بر سیستم اطلاعات مکانی، برای ارزیابی موقعیت‌های بالقوه مناسب جهت جانمایی انبارهای توزیع محصولات در سطح استان تهران، مطرح شده است. فرایند ارائه‌شده شامل چهار مرحلة اصلی است. در مرحلة اول، معیارهای گوناگون استخراج و داده‌های مورد نیاز در بستر GIS جمع‌آوری شد. در گام دوم، کارشناسان و متخصصان مورد نظر شاخص‌های ارزیابی را مشخص و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP)، آنها را وزن‌دهی و تلفیق کردند. سومین مرحله اجرای مدل و نیز تعریف سناریوهای متفاوت مبتنی‌بر روش میانگین وزن‌دار ترتیبی (OWA) برای لحاظ‌کردن میزان ریسک و جبران‌شدگی در فرایند تصمیم‌سازی است. درنهایت، با استفاده از داده‌های استان تهران، کارآیی مدل ارزیابی و نتایج تحلیل شد. در پایان، ازطریق تلفیق خروجی حاصل از سناریوهای گوناگون، مکان‌هایی که در بیشتر سناریوها به‌منزلة گزینة خوب تعیین شده بودند، گزینه‌های مناسب با پایداری در نتایج تصمیم در نظر گرفته شدند. استفاده از روش تلفیقی ANP-OWA در تولید و ارزیابی سناریوهای متفاوت مبتنی‌بر میزان ریسک در تصمیم‌گیری و تحلیل حساسیت، در قالب تولید نقشة جدید حاصل از تلفیق سناریوهای گوناگون، ازجمله نوآوری‌های این تحقیق است که به بهبود انجامیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Location of Distribution Warehouses Using Spatial Multi-Criteria Decision Making Methods: An ANP-OWA Approach

نویسندگان [English]

 • H Habibi 1
 • M Taleai 2
 • Gh Javadi 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Geodesy & Geomatics, K.N. Toosi University of Technology, Tehran
2 Associate Prof., Faculty of Geodesy & Geomatics, K.N. Toosi University of Technology, Tehran
3 Faculty Member of Geomatics Engineering, University of Bojnord
چکیده [English]

Distribution warehouses have great importance in the economy of the country, and a significant percentage of assets are accumulated in warehouses. Choosing the best place of the warehouses has a significant impact on the economic efficiency and performance of the warehouses and reduction of supply chain costs. In this research, a multi-criteria decision-making model based on a geospatial information system is presented to evaluate the potential areas for distribution depots in the province of Tehran. The proposed process consists of four main steps. In the first step, different criteria were extracted and the required data were collected in the context of GIS. In the second step, the evaluation factors were identified by experts and then weighted and integrated utilizing ANP method. At the third step, defining different scenarios based on the Ordinary Weighted Average (OWA) method taking into account the risk compensation in the decision-making process. Finally, using the data of Tehran province, the effectiveness of the proposed model was evaluated and results were analyzed. At the end, by combining the outputs of different scenarios, the places which recognized as good alternatives in most scenarios, were identified as appropriate options for doing additionalstudies to construct distribution warehouses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distribution warehouses
 • MCDM
 • GIS
 • AHP-OWA
 • ANP
 1. رجبی، م.، منصوریان، ع.، طالعی، م.، 1390، مقایسة روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارة AHP، AHP_OWA و AHP_OWA Fuzzey برای مکان‌یابی مجتمع‌های مسکونی در شهر تبریز، محیط‌شناسی، دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صص. 92- 77.
 2. زبردست، ا.، 1389، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، نشریة هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دورة 2، شمارة 41، بهار، صص. 90-79.
 3. قاسمیان صاحبی، ا.، عرب، ع.، چراغعلی‌پور، آ.، 1395، تدوین رویکرد چندگانة فازی به‌منظور انتخاب بهینه‌ترین مکان انبار کمک‌های امدادی در زنجیرة تأمین امداد. مطالعة موردی: استان تهران، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
 4. Abdollahi, M., Arvan, M. & Jafar, R., 2015, An Integrated Approach for Supplier Portfolio Selection: Lean or Agile?, Expert Systems with Applications, Vol. 42, PP. 679-690.
 5. Ballis, A., 2007, Freight Village Design Using the Multi-Criteria Method PROMETHEE, International Journal of Operational Research, Vol. 7, P. 213.
 6. Colson, G., 2004, A Public Warehouses Selection Support System, European Journal of Operational Research, Vol. 153, Issue 2, PP. 332-349.
 7. Drezner, Z.S., 2003, The Central Warehouse Location Problem Revisited, IMA Journal of Management Mathematics, Vol. 14, Issue 4, PP. 321-336.
 8. Dweiri, F., Kumar, S., Ahmed Khan, S. & Jain, V., 2016, Designing an Integrated AHP Based Decision Support System for Supplier Selection in the Automotive Industry, Expert Systems With Applications, Vol. 62, Issue C., PP. 273-283.
 9. Ertugrul, İ., 2008, Comparison of Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods for Facility Location Selection, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 39, Issue 7-8, PP. 783-795.
 10. Frazelle, E., 2017, Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management, 1st Edition.
 11. Freeman, J. & Chen, T., 2015, Green Supplier Selection Using an AHP-Entropy-TOPSIS Framework, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 20, Issue 3, PP. 327-340.
 12. Garcia-Melon, M.J.-O.-B.-B., 2008, Farmland Appraisal Based on the Analytic Network Process, Journal of Global Optimization, Vol. 42, Issue 2, PP. 143-155.
 13. Malczewski, J., 2006a, GIS-Based Multicriteria Decision Analysis: a Survey of the Literature, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 20, Issue 7, PP. 703-726.
 14. Malczewski, J., 2006b, Ordered Weighted Averaging with Fuzzy Quantifiers: GIS-Based Multicriteria Evaluation for Land-Use Suitability Analysis, International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, Vol. 8, Issue 4, PP. 270-277.
 15. Malpica, J.A., Alonso, M.C. & Sanz, M.A., 2007, Dempster–Shafer Theory in Geographic Information Systems: A Survey, Expert Systems with Applications, Vol. 32, Issue 1, PP. 47-55.
 16. Ozcan, T., Celebi, N. & Ensaf, S., 2011, Comparative Analysis of Multi-Criteria Decision-Making Methodologies and Implementation of a Warehouse Location Selection Problem, Expert Systems with Applications, Vol. 38, Issue 8, PP. 9773-9779.
 17. Ozceylan, E., Erbas, M., Tolon, M., Kabak, M. & Durgut, T., 2015, Evaluation of Freight Villages: A GIS-Based Multi-Criteria Decision Analysis, Computers in Industry, Vol. 76, PP. 38-52.
 18. Partovi, F.Y., 2006, An Analytic Model for Locating Facilities Strategically, Omega, The International Journal of Management Science, Vol. 34, Issue 1, PP. 41-55.
 19. Saaty, T. L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, NewYork.
 20. Thill, J.-C., 2003, Geographic Information Systems for Transportation in Perspective, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 8, PP. 3-12.
 21. Vlachopoulou, M.S., 2001, Geographic Information Systems in Warehouse Site Selection Decisions, International Journal of Production Economics, Vol. 71, PP. 205-212.
 22. Weber, A., 1929, Alfred Weber's theory of the location of industries, the university of chicago, press in chicago.