علمی - پژوهشی
توسعة شاخص‌های دما/ پوشش گیاهی جهت برآورد رطوبت خاک با استفاده از خطوط هم‌رطوبت به‌دست‌آمده از تصاویر سری زمانی سنجندة MODIS

فرزانه محسنی؛ مهدی مختارزاده

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 1-22

چکیده
  رطوبت خاک در فرایندهای تعاملی بین جو و زمین و تغییرات جهانی اقلیم نقش مهمی ایفا می‌کند. در سه دهة گذشته، محققان بسیاری به تعیین رطوبت خاک، با استفاده از داده‌های سنجش از دوری، توجه داشته‌اند. روش‌های مثلثی و ذوزنقه‌ای از روش‌های سنجش از دوری‌اند که با ترکیب داده‌های حرارتی و مرئی، شاخصی برای میزان رطوبت را تعیین می‌کنند. یکی از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی موقعیت انبارهای توزیع با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة مکانی به‌روش تلفیقی ANP-OWA

حامد حبیبی؛ محمد طالعی؛ قاسم جوادی

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 22-36

چکیده
  انبارهای توزیع در اقتصاد کشور اهمیت فراوانی دارند و درصد معتنابهی از دارایی‌ها در انبارها انباشته شده است. انتخاب بهترین مکان تأثیر مهمی در عملکرد و بازدهی اقتصادی انبارها و کاهش هزینة زنجیرة تأمین دارد. ارزیابی موقعیت انبارها مسئلة تصمیم‌گیری چندمعیاره، شامل معیارهای کمی و کیفی است. در این پژوهش، یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی‌بر سیستم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی بهینة گسترش فیزیکی شهر زنجان با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی

زهره معصومی؛ مژگان امیراصلانی؛ ابوالفضل رضایی

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 37-58

چکیده
  توسعة روزافزون شهر و رشد بی‌رویة جمعیت شهری منجر به گسترش مهارنشدنی ساختار فضایی شهرها شده است. این مسئله لزوم هدایت آگاهانه، ساماندهی و آمایش سرزمین را دوچندان کرده است. شهر زنجان، با توجه به محدودیت‌های فیزیکی و زیست‌محیطی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق درمورد توسعة شهری است. هدف تحقیق حاضر تعیین جهت بهینة گسترش شهر، با درنظرگرفتن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود الگوریتم وارونگی سه‌مرحله‌ای در برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از داده‌های تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری

طیبه مناقبی؛ یاسر مقصودی؛ محمدجواد ولدان‌زوج

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 59-72

چکیده
  این مقاله روشی برای بهبود نتایج حاصل از الگوریتم وارونگی سه‌مرحله‌ای، با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری و برمبنای مدل دولایه‌ای پراکنش حجمی نامنظم روی سطوح، عرضه می‌کند. در روش مرسوم سه‌مرحله‌ای، مقادیر فاز زمین و ضریب میرایی و ارتفاع لایة حجمی، در یک روند سه‌مرحله‌ای هندسی و بدون نیاز به داده مبنای مدل رقومی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روشی جدید در تناظریابی مبتنی‌بر روابط فضایی در تصاویر چندسنجندة سنجش از دوری

زهرا حسین‌نژاد؛ مهدی نصری

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 72-94

چکیده
  فرایند انطباق تصویر یکی از شاخه‌های مهم در زمینة پردازش تصویر است که پیش‌پردازشی ضروری، جهت استفاده از اطلاعات تصاویر چندسنجندة سنجش از دوری محسوب می‌شود. الگوریتم تبدیل ویژگی مقیاس ثابت(SIFT)  از رایج‌ترین روش‌های مبتنی‌بر ویژگی است که به‌طور گسترده، برای انطباق این تصاویر استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این الگوریتم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پیش‌بینی فرسایش خندقی با استفاده از سنجندة راداری Alos و مدل Maxent در حوضة الوند

سجاد پیروزی‌نژاد؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌نژاد؛ رضا ذاکری‌نژاد

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 95-110

چکیده
  شواهد نشان می‌دهد که سنجش از دور ارزش خود را به‌‌منزلة ابزاری قدرتمند در سراسر جهان تثبیت کرده است. سنجش از دور می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و زمان اجرای طرح‌ها را کوتاه کند؛ به‌ویژه با داشتن دیدی جامع از مناطق  بزرگ که دسترسی به آنها دشوار است. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی فرسایش خندقی، با استفاده از داده‌های سنجش از دور و مدل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی شاخص‌های طیفی به‌منظور شناسایی بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای در مدل تاج‌پوشش

داوود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی‌اکبر متکان؛ حامد نعمت‌اللهی

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، صفحه 111-128

چکیده
  بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای گندم ازجمله مهم‌ترین بیماری‌های غلات در ایران و سایر کشورهای دنیا محسوب می‌شوند که سالیانه خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشاورزی وارد می‌کنند و در اغلب موارد، هم‌زمان رخ می‌دهند. بنابراین در این تحقیق، اثر بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای گندم در بازتابندگی برگ، با استفاده از شاخص‌های طیفی در ...  بیشتر