علمی - پژوهشی
ارائة روشی جهت شناسایی تغییرات در زمین‌های کشاورزی، با استفاده از الگوریتم‌‌های شیءگرا و ترکیب رنگی لایه‌ها در تصاویر چندزمانه

فاروق محمودی؛ مهدی مختارزاده مختارزاده؛ محمدجواد ولدان زوج

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-14

چکیده
  در این تحقیق، طرح روشی مناسب جهت شناسایی تغییرات در زمین‌های کشاورزی، با استفادة هم‌زمان از روش شیء‌گرا و روش ترکیب رنگی به‌صورت نظارت‌شده، بررسی شده است. بدین‌منظور، از تصاویر چندزمانة سنجنده‌های 7Landsat استفاده شده است. درواقع در این روش، برخلاف روش‌های رایج که تصاویر با هم مقایسه می‌شوند و سپس تغییرات شناسایی می‌شود، برای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائة مدلی برای بهینه‌یابی تخصیص کاربری اراضی جهت ذخیرة آب مجازی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

جواد سدیدی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ درواری سید زهرا

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 15-32

چکیده
  امروزه یکی از محدودیت‌های موجود، در زمینة منابع آب، ضعف راهکارهای مرتبط با مدیریت منابع آب است. ازجمله راهکارهای مدیریتی برای بهبود این مشکل، تخصیص بهینة کاربری با رویکرد آب مجازی است. در تحقیق حاضر، مدلی برای بهینه‌یابی تخصیص کاربری با رویکرد ذخیرة آب مجازی، با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک (NSGA-II،GA) در اراضی آبادی حاجی‌لک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود قدرت تفکیک مکانی باند‌های حرارتی با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی و سطوح غیرقابل نفوذ

داود اکبری؛ مینا مرادی‌زاده

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 33-44

چکیده
  در چند سال اخیر، موضوع بهبود قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده‌های فضایی در نواحی شهری به‌صورت یکی از چالش‌های جدید مطرح شده است. هدف این مقاله به‌کارگیری شاخص‌های سطوح غیرقابل نفوذ و شاخص‌های پوشش گیاهی برای بهبود قدرت تفکیک مکانی باند حرارتی سنجندة ETM+، مربوط به بخشی از شهر تهران، است. بدین‌ترتیب پس از پیش‌پردازش‌های اولیه، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از ترکیب شبکة عصبی فازی‌ـ تطبیقی وآنالیز مؤلفة اصلی

زینب قائمی؛ محمد طالعی؛ مهدی فرنقی؛ قاسم جوادی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 45-70

چکیده
  رشد و توسعة شهری و افزایش استفاده از وسایل نقلیه در سال‌های اخیر منجر به افزایش آلودگی هوا، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ و صنعتی، شده است. با توجه به آثار نامطلوب آلودگی هوا در سلامت انسان‌ها و دیگر جانداران، پیش‌بینی و مدل‌سازی این پدیدة پیچیده از دغدغه‌های اصلی محققان در سال‌های اخیر بوده است. هدف این تحقیق طراحی سیستمی است به‌منظور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ترکیب تصاویر سنجنده‌های OLI و MODIS به‌منظور تهیة داده‌های بازتابندگی‌ سطحی در مقیاس روزانه با قدرت تفکیک مکانی 30 متر در مناطق دارای تنوع کاربری متفاوت

مرتضی رحیم‌پور؛ نعمت‌الله کریمی؛ رضا روزبهانی؛ عبدالعلی رضایی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 71-90

چکیده
  دسترسی هم‌زمان به تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا در بسیاری از مطالعات ضروری است. این در حالی است که، فقط با استفاده از تصاویر یک سنجنده، این نیاز تأمین نخواهد شد. اما می‌توان با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده‌های گوناگون، که قدرت تفکیک زمانی (مانند MODIS) و مکانی (همانند Landsat) بالا دارند، به این مهم دست یافت. بدین‌ترتیب، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
یک مدل ترکیبی رگرسیون کاربری اراضی فازی برای ارزیابی کمی آثار سلامت محیطی ناشی از سناریوهای ترافیکی، نمونة مطالعاتی: شهر اصفهان

بهنام تشیع؛ عباس علیمحمدی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 91-110

چکیده
  در این مقاله، روش جدیدی برای مدل‌سازی کمی آثار سلامت محیط ناشی از سناریوهای ترافیکی پیشنهاد شده است. برای این منظور، دو مدل مبتنی بر سیستم‌های استنتاج فازی سلسله‌مراتبی عرضه شده است. در توسعة مدل مورد استفاده برای ارزیابی تأثیر سیستم حمل و نقل در غلظت ذرات معلق، از داده‌های مربوط به یک مدل پراکنش استفاده شده است. مدل رگرسیون کاربری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارائة مدل مکانی هوشمند به‌منظور یافتن مسیرهای بهینه در شبکة حمل‌ونقل شهری

علی‌اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ کمال اکبری

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، صفحه 111-126

چکیده
  یکی از تحلیل‌های پرکاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) یافتن مسیرهای بهینة بین دو نقطه در شبکة حمل‌ونقل شهری است. به‌دلیل تنوع بالای مسیرهای ممکن بین دو نقطه در شبکة حمل‌ونقل شهری، یافتن مسیرهای بهینه کار پیچیده‌ای است. از سویی، درنظرگرفتن هم‌زمان تمامی پارامترهای مؤثر در انتخاب مسیر از جمله طول مسیر، ترافیک، سختی عبور از ...  بیشتر