دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، اسفند 1396 

علمی - پژوهشی

ارائة مدل عامل مبنا برای کنترل هوشمند چراغ‌های راهنمایی و مسیریابی پویا

صفحه 1-20

محمد آخوندی؛ محمد سعدی مسگری؛ محمدرضا ملک؛ امید عسگری سیچانی


پایش و ارزیابی اثرات گردوغبار بر تغییرات بارش در جنوب‌غرب ایران با استفاده از سنجش از دور و GIS

صفحه 79-98

طاهره انصافی‌مقدم؛ فرامرز خوش‌اخلاق؛ علی‌اکبر شمسی‌پور؛ رضا اخوان؛ طاهر صفرراد؛ فرشاد امیراصلانی