نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

کلیه اسناد املاک قدیمی کشور که کاغذی هستند می‌بایستی به نقشه‌های رقومی و زمین مرجع تبدیل گردند. در رقومی‌سازی قطعات جهت ورود به سامانه حدنگاری، لازم است که فرم رقومی چندضلعی ازنظر مساحت و ابعاد محیطی با سند (قبلی) مطابقت داشته باشد. در فرایند رقومی‌سازی ویژگی­های هندسی عوارض نظیر مساحت پلی گون‌ها تغییر می‌یابد. حفظ مطابقت طول‌ها و مساحت، مانع از بروز مغایرت در اسناد و ایجاد اختلافات ثبتی و معاملاتی می‌گردد. جهت رفع این مشکل در این تحقیق، در فرایند رقومی سازی با ثابت نگه‌داشتن طول‌های اضلاع برای حفظ مساحت پلی گون‌ها، زوایای رئوس پلی گون‌ها به‌عنوان مشاهده در نظر گرفته می‌شود و روشی مبتنی بر سرشکنی کمترین مربعات با استفاده از معادلات شرط ارائه می­گردد. در این فرایند، مختصات جهانی به محل‌های ثابت نقشه رقومی شده نسبت داده می­شود و با حفظ طول اضلاع و با کمترین تغییر موقعیت رئوس، مساحت درج‌شده در سند جهت مطابقت لازمه تأمین می‌گردد. برای بررسی این روش، یک نقشه کاغذی حاوی شش قطعه با مساحت­های حدود هزار مترمربع در مقیاس 1:1000 اسکن گردید و رقومی سازی با تکیه‌بر حفظ مساحت و طول­های پلی گون‌ها صورت گرفت. نتایج نشان می­دهد که میانگین، حداکثر و حداقل مقدار جابه­جایی رئوس توسط روش سرشکنی به‌طور متوسط به ترتیب برابر 31/19، 96/26 و 50/10 سانتی‌متر است که با توجه به مقیاس نقشه و قوانین حدنگاری قطعات زراعی و اراضی ملی ازنظر ثبتی قابل‌قبول بوده و تدقیق صورت گرفته در رقومی سازی با توجه به مطابقت ایجادشده مقبول و مطلوب است.

عنوان مقاله [English]

Making Digitization of Land Parcels Precise by Preserving Area and Dimensions

نویسندگان [English]

 • Arash Hazeghi Aghdam
 • Hossain Helali
 • Ali Asghar Alesheikh

M.Sc. of GIS, K.N. Toosi University of Technology

چکیده [English]

All of the old paper-based land documents should be transformed to digital georeferenced form. Indigitization of parcels to be able to be imported into a cadastral system, the area of the digital form ofthe polygon should be in concordance with the analog document. However, during the digitizationprocess, geometric properties, such as area, changes. Preserving the dimensions and area prevents thecontradiction in documents and, registration and trading quarrels. In order to solve this problem,angles of the polygon vertexes are considered as observations by keeping the dimensions fixed and amethod based on the least-square adjustment is proposed. Executing the invented process, therequired concordance is acquired. For checking this method, a paper map having six parcels each withabout one thousand m2 area in 1:1000 scale is scanned and digitized by preserving area anddimensions. Results showed that the mean, maximum and minimum movement by using adjustingmethod is in average 19.31, 26.96 and 10.50 respectively that is acceptable from the land registrationaspect because of map scale and cadastral law about cultivation and national parcels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land parcels
 • Digitization
 • Preserving area
 • Preserving dimensions
 • Angles least squares adjustment
 1. آیین نامة حدود و وظایف و تشکیلات تهیة نقشة املاک به‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصرة 3 مادة 156 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 15 دی 1379 قوة قضائیه، 1379، http://www.ssaa.ir/SubjectView/tabid/73/Code/427/Default.aspx.
 2. دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شمارة 119، 1386، http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=3680&Site=NCCPortal&Lang=fa-IR
 3. دیانت‌خواه، م.، 1388، نقشهبرداری مهندسی، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
 4. رمضانی، ع.، سعادت سرشت، م.، 1395، افزایش سازگاری نقشه‌های ثبتی با اطلاعات هندسی مندرج در اسناد ثبتی به‌روش نگاشت اجزاء محدود، مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سال چهارم، شمارة 2، صص. 137-123.
 5. شبکة موقعیتیابی یکپارچة مالکیتها (شمیم)، 1396، http://shamim.ssaa.ir.
 6. قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض، 1333، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96882.
 7. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، 1393، http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4845.
 8. قانون مدنی، 1314، http://rc.majlis.ir/fa/law/ show/92778.
 9. کیایی، ع.، 1376، تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و مادة 149 قانون ثبت، دیدگاه‌های حقوقی، شمارة 8، صص. 109-72.
 10. لطفی، ص.، سالک قهفرخی، ر.، 1391، ارزیابی پیادهسازی مدل سیستم رقومی کاداستر چندمنظوره (مطالعة موردی: منطقة 8 شهرداری تبریز)، سنجش از دور و GIS ایران، سال چهارم، شمارة 2، صص. 114-97.
 11. Abbas, H.F., 2013, Agricultural Cadastral Map Updating by High Resolution Satellite Images & GIS, Doctoral dissertation, University of Baghdad.
 12. Berk, S. & Ferlan, M., 2018, Accurate Area Determination in the Cadaster: Case Study of Slovenia, Cartography and Geographic Information Science, 45(1), PP. 1–17.
 13. Bolstad, P.V., Gessler, P. & Lillesand, T.M., 1990, Positional Uncertainty in Manually Digitized Map Data, International Journal of Geographical Information System, 4(4), PP. 399–412.
 14. Brovelli, M.A. & Minghini, M., 2012, Georeferencing Old Maps: A Polynomial-Based Approach for Como Historical Cadastres, E-Perimetron, 7(3), PP. 97–110.
 15. Carter, D. & Heuangsavath, B., 2007, Moving from a Successful to a Modern Cadastre in LAO PDR, TS 6A–Case Studies on Land Administration Projects in Asia and the Pacific, PP. 1–14.
 16. Chrisman, N.R., 1987, Efficient Digitizing through the Combination of Appropriate Hardware and Software for Error Detection and Editing, International Journal of Geographical Information System, 1(3), PP. 265–277.
 17. Dunn, R., Harrison, A.R. & White, J.C., 1990, Positional Accuracy and Measurement Error in Digital Databases of Land Use: An Empirical Study, International Journal of Geographical Information System, 4(4), PP. 385–398.
 18. Mikhail, E.M. & Ackermann, F.E., 1976, Observations and Least Squares, University Press of America, New York.
 19. Roggero, M. & Soleti, A., 2015, State of the Art in Digitization of Historical Maps and Analysis of their Metric Content, Territorio Italia, 2015(1), PP. 33–50.
 20. Tong, X., Shi, W. & Liu, D., 2005, A Least Squares-Based Method for Adjusting the Boundaries of Area Objects, Photogrammetric Engineering & Remote sensing, 71(2), PP. 189–195.
 21. Tuno, N., Mulahusic, A. & Kogoj, D., 2017, Improving the Positional Accuracy of Digital Cadastral Maps through Optimal Geometric Transformation, Journal of Surveying Engineering, 143(3), PP. 1–12.
 22. Wan, W.Y. & Williamson, I.P., 1995, A Review of the Digital Cadastral Databases in Australia & New Zealand, Australian Surveyor, 40(1), PP. 41–52.
 23. Wassie, Y.A., Koeva, M.N., Bennett, R.M. & Lemmen, C.H.J., 2018, A Procedure for semi-Automated Cadastral Boundary Feature Extraction from High-Resolution Satellite Imagery, Journal of Spatial Science, 63(1), PP. 75–92.