نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

چکیده

پوشش گیاهی، یکی از عوامل ضروری در ساختار و عملکرد اکوسیستم‌های خشکی و یکی از حلقه‌های اساسی زنجیر حیاتی آب-خاک-گیاه و اتمسفر[1] است. مطالعات متعدد ثابت کرده است پوشش گیاهی به تغییرات عوامل اقلیمی و ادافیکی حساس است. بر این اساس، تغییر در پوشش گیاهی و رابطه‌اش با عوامل مذکور، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی و عوامل موثر بر آن، در حوضه خارستان استان فارس انجام شد. در این رابطه، تصاویر برگرفته از سنجنده ETM لندست 7، طی دوره 2000-2017 و داده‌های اقلیمی‌حاصل از 17 ایستگاه‌ هواشناسی استان استفاده شد. با استفاده از این تصاویر، تغیرات زمانی و مکانی NDVI و آنومالی آن استخراج شد. به منظور استخراج نقشه کاربری اراضی از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده شد. در نهایت رابطه NDVI با عوامل اقلیمی، توپوگرافی و انسانی (کاربری اراضی) بررسی شد. رابطه بین این شاخص با عوامل اقلیمی‌و توپوگرافی بر مبنای روش‌های رگرسیون وزن‌دار فضایی[1] و حداقل مربعات معمولی[1] به‌دست آمد. در مجموع، تغییرات زمانی مبین روند افزایش آهسته NDVI بود. آنومالیNDVI  در سال‌های قبل از 2008 روند مثبت و برای سال‌های بعد روند منفی را نشان داد. توزیع مکانی NDVI مبین یک روند افزایشی از شمال به سمت مرکز و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه بود. نتایج حاکی از تاثیر دو دسته عوامل طبیعی و انسانی بر تغییرات پوشش گیاهی بود. NDVI در اراضی کشاورزی و مرتعی افزایش، همچنین پوشش گیاهی طبیعی بیشتر از پوشش‌های دست کاشت (اراضی کشاورزی و باغی) تحت تاثیر عوامل اقلیمی‌قرار گرفته است. علاوه بر این تغییرات پوشش گیاهی بر حسب ارتفاع، جهت و شیب هم تفاوت داشت. به طوری که از ارتفاع بیشتر از 2500 متر مقدار NDVI کاهش، در شیب‌های کمتر از ˚5، مقدار این شاخص افزایش و در جهت‌های شمال و شرق بیشتر از دامنه‌های جنوبی بود. روند کلی، نشان‌دهنده افزایش دما و کاهش بارندگی در طول دوره مورد مطالعه بود. با توجه به نقش تعیین کننده بارش در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌توان گفت نقش کنترلی بارش بر NDVI بیشتر از دما است. حداکثر همبستگی مثبت و منفی، بین متوسط بارش سالیانه و NDVI با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به ترتیب 93/0 و 83/0 مشاهده شد. همچنین حداکثر همبستگی منفی و مثبت بین NDVI و دما به ترتیب 65/0 و 5/0 بود. بیشترین مقدار ضریب تبیین مکانی (Local R2) بین NDVI با بارندگی و دما به ترتیب 45/0 و 44/0 بود که در بخش‌های مرکزی منطقه مشاهده شد. با توجه به نتایج، می‌توان اظهار داشت که عوامل محیطی نظیر ارتفاع، جهت، شیب، دما و بارش از فاکتورهای تاثیرگذار بر پوشش گیاهی در منطقه خارستان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing of the spatio-temporal changes of vegetation and its response to environmental factors in north of Fars province, Iran

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Ranjbar 1
 • Abbasali Valia 1
 • Marzieh Mokarramb 2
 • Farideh Taripanahc 1

1 University of Kashan, Iran

2 Shiraz University, Iran

چکیده [English]

Vegetation is one of the essential factors in structure and function of terrestrial ecosystem and it is one of the principal loops in water-soil-plant-atmosphere continuum. Several studies have demonstrated that vegetation covers are sensitive to alteration of climatic, edaphic, topographic and human activities. Thus, alteration in vegetation and its relation with the mentioned factors are important of high importance. In order to investigation of vegetation changes and its effective factors, the current study was conducted in Kharestan region placed in Fars province, Iran. In this regard, the images obtained from ETM Landsat 7 (2000-2017) and meteorological data gained from local and 17 regional meteorological stations were used. Using these images, temporal and spatial changes NDVI and NDVI anomaly were studied. A supervised classification method was used to extract land use map. Finally, the relationship of NDVI with climatic, topographic and anthropogenic factors was investigated. Relationship between NDVI and climatic and topographic factors was estimated using GWR and OLS methods, respectively. Generally, temporal variations showed a slow increasing trend in NDVI value. NDVI anomaly was mostly negative before 2008 but it turned to positive after 2009. NDVI spatial distribution showed an increasing tendency from north toward center and continued to south-west of the study area. The study shows that the vegetation cover change was caused by both natural factors and human activities. NDVI increased in agricultural and pasture lands. Also, natural vegetation has been affected by climatic factors more than irrigated vegetation (agricultural and gardens). Furthermore, vegetation variation influenced by topographic factors likes height, slope and aspect. Also, with an altitude over than 2500 m, NDVI showed a decreasing trend, on slopes lower than 5° it increased. NDVI values in north and east directions were higher than in southern aspects. The overall trend indicates an increase in temperature and a decrease in precipitation during the study period. The maximum positive and negative correlation between mean annual precipitation and NDVI using ordinary least squares method were 0.93 and 0.83, respectively. Also the maximum negative and positive correlation between NDVI and temperature were 0.65 and 0.5, respectively. The highest local R2 values between NDVI with precipitation and temperature were 0.45 and 0.44, respectively, which was observed in the central parts of the region. According to the obtained results through the present study, it can be stated that environmental factors like precipitation, altitude, slope and aspect are the Influential factors controlling vegetation in Kharestan (Fars province, Iran).    

کلیدواژه‌ها [English]

 • NDVI
 • Topographic factors
 • Land use
 • Climatic factors
 • Geographical Weighted Regression
 • arid and semi-arid regions
 1. فاطمی، ب، رضایی، ی.، 1391. مبانی سنجش از دور. چاپ سوم، ویرایش دوم. انتشارات آزاده، تهران، 296 صفحه.
 2. عرفانیان، م.، وفایی، ن.، رضاییان زاده، م.، 1393، ارائه یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس و داده‌های TRMM با تلفیق داده‌های ماهانة بارندگی ماهوارة Terra/MODIS سنجندة NDVI شاخص پوشش گیاهی، پژوهش های جغرافیای طبیعی، سال 46، شمارة 1، صص. 93-108.
 3. Bachmair, S. & Weiler, M., 2012, Hillslope characteristics as controls of subsurface flow variability, Hydrol. Earth Syst. Sci, 16: 3699–3715.
 4. Bai, Y., Broersma, K., Thompson, D. & Ross, T.J., 2004, Landscape-level dynamics of grassland-forest transitions in british Columbia, J. Range Manag, 57: 66–75.
 5. Bao, G., Qin, Z.H., Bao, Y.H., Zhou, Y., Li, W.J. & Sanjjav, A., 2014, NDVI-based long-term vegetation dynamics and its response to climatic change in the Mongolian Plateau, Remote Sens, 6: 8337–8358.
 6. Birtwistle, A. N., Laituri, M., Bledsoe, B. & Friedman, J. M, 2016, Using NDVI to measure precipitation in semi-arid landscapes, J. Arid Environ, 131: 15–24.
 7. Brang, P., Schonenberger,W., Ott, E. & Gardner, B, 2003, Forests as Protection from Natural Hazards, John Wiley and Sons, Inc: New York, NY, USA.
 8. Brunsdon, C., McClatchey, J. & Unwin, D., 2001, Spatial variations in the average rainfall–altitude relationship in Great Britain: an approach using geographically weighted regression, Int J Climatol, 21(4):455– 466.
 9. Calvo, E. & Escolar, M., 2003, the local voter: a geographically weighted approach to ecological inference, Am J Polit Sci, 47(1):189–204.
 10. Chen, T., Liang, S.H. & Qian, K.Z., et al, 2008, Regularity and cause of vegetation coverage changes in the headwaters of the Changjiang River over the last 22 years, Earth Science Frontiers, 15(6): 323−331
 11. Couteron, P., Hunke, P., Bellot, J., Estrany, J., Martinez-Carreras, N., Mueller, E.N., Papanastasis, V.P., Parmenter, R.R. & Wainwright, J., 2014, characterizing patterns, In Patterns of Land Degradation in Drylands, Springer, New York, NY, USA, 211–245.
 12. Dai, S.P., Zhang, B., Wang, H.J., Wang, Y.M., Guo, L.X., Wang, X.N. & Li, D., 2011, Vegetation cover change and the driving factors over northwest China, J. Arid Land, 3: 25–33.
 13. Fotheringham, A. S., Brunsdon, C. & Charlton, M., 2002, Geographically weighted regression: the analysis of spatially varying relationships, Wiley, Chichester.
 14. Gao, J. & Li, S., 2011, Detecting spatially non-stationary and scale-dependent relation-ships between urban landscape fragmenta-tion and related factors using geo-graphically weighted regression, Appl Geogr ,31(1):292–302.
 15. Gao, Q., 2012, Prblems and Countermeasures of ecological management in Hanjiang River Basin, Shaanxi Agricultural Sciences, 3: 192– 195.
 16. Gaughan, A. E., Stevens, F. R., Gibbes, C., Southworth, J. & Binford, M. W., 2012, Linking vegetation response to seasonal precipitation in the Okavango-Kwando-Zambezi catchment of southern Africa, Int J Remote Sens, 33(21):6783–6804.
 17. Guo, B., Zhou, Y., Wang, S. X. & Tao, H. P., 2014, The relationship between NDVI and climate factors in the semi-arid region: A case study in YaluTsangpo River basin of Qinghai-Tibet Plateau, J. Mt.Sci, 11: 926–940.
 18. Hou, W., Gao, J., Wu, S. & Dai, E., 2015, Interannual Variations in Growing-Season NDVI and Its Correlation with Climate Variables in the Southwestern Karst Region of China, Remote Sens, 7: 11105-11124.
 19. Hwang, T., Song, C., Vose, J. M. & Band, L. E., 2011, Topography-mediated controls on local vegetation phenology estimated from modis vegetation index, Landsc. Ecol, 26: 541–556.
 20. Jin, X., Zhang, Y., Schaepman, M., Clevers, J. & Su, Z., 2008, Impact of elevation and aspect on the spatial distribution of vegetation in the qilian mountain area with remote sensing data, Int. Arch. Photogramm, Remote Sens. Spat. Inf. Sci, 37: 1385–1390.
 21. Karczwarczyk, G. & Renman, A., 2011, Phosphorus accumulation Pattern in a subsurface constructed wetland treating residential wastewater, Water. 3: 146-156.
 22. Kayiranga, A., Ndayisaba, F., Nahayo, L., Karamage, F., Nsengiyumva, J. B., Mupenzi, C. & Nyesheja, E, M., 2017, Analysis of Climate and Topography Impacts on the Spatial Distribution of Vegetation in the Virunga Volcanoes Massif of East-Central Africa, Geosciences, 7.
 23. Li, M.J., Hou, X.Y., Ying, L.L., Lu, X. & Zhu, M.M., 2011, Spatial- Temporal Dynamics of NDVI and Its Response to Temperature and Precipitation in the Yellow River Delta during the Period 1998–2008, Resource Science, 33, 322–327.
 24. Li, X.H., Shi, Q.D. & Chang, S.L., et al,2008, Change of NDVI based on NOAA image in northwest arid area of China in 1981−2001, Arid Land Geography, 31(6): 940−945.
 25. Li, Y.C. & Liu, C.X., 2009, Driving forces of the changes of land use/cover in northern China: 1987−2006, Arid Land Geography, 32(1): 37−46.
 26. Liu, D., Wang, X., Huang, Q., Meng, X. & Lin, M., 2017, Study on the evolution law of the vegetation index in the southern Maowusu Desert, Journal of Water Resources and Water Engineering, 28: 5–9.
 27. Luo, M., Jiapaer, G., Guo, H., Zhang, P.-f., Meng, F.-h. & Liu, T., 2017, Spatial-temporal Variation of Growing-season NDVI and Its Responses to Hydrothermal Condition in the Tarim River Basin from 2000 to 2013, Journal of Natural Resource, 32: 50–63.
 28. Mao, D.,Wang, Z., Luo, L. & Guang, Y., 2012, Correlation Analysis between NDVI and Climate in Northeast China based on AVHRR and GIMMS Data Sources, Remote Sensing Technology and Application, 27: 77–85.
 29. Marchetti, Z.Y., Minotti, P.G., Ramonell, C.G., Schivo, F. & Kandus, P., 2016, NDVI patterns as indicator of morphodynamic activity in the middle Parana River floodplain, Geomorphology, 253: 146–158.
 30. Owrangi, M. A., Adamowski, J., Rahnemaei, M., Mohammadzadeh, A. & Sharifan, R.A., 2011, Drought Monitoring Methodology Based on AVHRR Images and SPOT Vegetation Maps, Journal of Water Resource and Protection, 3: 325-334.
 31. Peng, J., Liu, Z., Liu, Y., Wu, J. & Han, Y., 2012, Trend analysis of vegetation dynamics Downloaded from in Qinghai–Tibet Plateau using Hurst Exponent, Ecological Indicators 14(1): 28- 39.
 32. Pringle, M.J., Denham, R.J., Devadas, R., 2012, Identification of cropping activity in central and southern Queensland, Australia, with the aid of MODIS MOD13Q1 imagery, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 19: 276- 285.
 33. Purkis, S.J., Klemas, V.V., 2011, Remote Sensing and Global Environmental Change, John Wiley & Sons: New York, NY, USA.
 34. Rannow, S. & Neubert, M., 2014, Managing protected areas in central and eastern Europe under climate change, 322p.
 35. Song, Y. & Ma, M.G., 2008, Variation of AVHRR NDVI and its relationship with climate in Chinese arid and cold regions, Journal of Remote Sensing, 12(3): 499−505.
 36. Suding, K.N., Farrer, E.C., King, A.J., Kueppers, L. & Spasojevic, M.J., 2015, Vegetation change at high elevation: Scale dependence and interactive effects on niwot ridge, Plant Ecol. Divers, 8: 713–725.
 37. Wang, Z.S., Huang, M., Yan, H.M., Wang, J.B. & Yue, X.L., 2015, Spatiotemporal variations of vegetation and climate impacts on it in Ghana from 1982–2006, J. Geo. Inform. Sci, 17: 78–85.
 38. Wood, S.W., Murphy, B.P. & Bowman, D.M., 2011, Firescape ecology: How topography determines the contrasting distribution of fire and rain forest in the south-west of the Tasmanian wilderness world heritage area, J. Biogeogr., 38: 1807–1820.
 39. Wu, C., Peng, D., Soudani, K., Siebicke, L., Gough, C. M., Arain, M. A., Bohrer, G., Lafleur, P. M., Peichl, M., Gonsamo, A., Xu, S., Fang, B. & Ge, Q., 2017, Land surface phenology derived from normalized differencevegetation index (NDVI) at global FLUXNET sites, Agr. Forest Meteorol, 233: 171–182.
 40. Xin ,Z.B. & Xu, J.X., 2007, Spatial and temporal evolution of vegetation cover in the Loess Plateau and its response to climate change, Progress in Natural Science, 17(6): 770−778.
 41. Xu, X.K., Chen, H. & Zhang, F., 2007, Temporal and spatial change of vegetation cover in the Northwest of China and factors analysis influencing on vegetations variation, Environmental Science, 28(1): 41−47.
 42. Yang, G. H., Bao, A. M. & Chen, X., et al., 2009, Study of the vegetation cover change and its driving factors over Xinjiang during 1998−2007, Jounal of Glaciology and Geocryology, 31(3): 436−445.
 43. Zhao, Z., GaoM J., Wang, Y., Liu, J. & Li, S.H., 2015, Exploring spatially variable relationships between NDVI and climatic factors in a transition zone using geographically weighted regression, Theor Appl Climatol, 120:507–519.
 44. Zhang, B., Cui, L., Shi, J. & Wei, P., 2017, Vegetation Dynamics and Their Response to Climatic Variability in China, Hindawi Advances in Meteorology Volume 2017, Article ID 8282353, 10 pages
 45. Zhang, Y., Zhao, Zh., Li, Sh. & Meng, X., 2008, Indicating variation of surface vegetation cover using SPOT NDVI in the northern part of North China, Geographical Research, 27: 745–755, 2008.
 46. Zhijia, G., Xingwu, D., Yandong, S., Ya, L. & Xi, P., 2018, Spatiotemporal variation in vegetation coverage and its response to climatic factors in the Red River Basin, China, Ecological Indicators, 93: 54–64.
 47. Zhou, X.Y., Shi, H.D. & Wang, X.R., 2014, Impact of climate change and human activities on vegetation coverage in the Mongolian Plateau, Arid Zone Res, 31: 604–610.