نویسنده = محمود احمدی
ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد»

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391

محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ عباس علیمحمدی سراب


کارایی روش تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی پخش سیلاب مطالعه موردی: دشت کاشان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391

یعقوب یزدانی مقدم؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ هدی قاسمیه


ارزیابی بارش ماهواره ای 3B43 و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون یابی کریجینگ

دوره 4، شماره 3، آذر 1391

زهرا حجازی زاده؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیاییان؛ مصطفی کریمی؛ سمیه رفعتی


تهیه نقشه پراکنش مکانی شالیزارهای برنج با استفاده از داده های سری زمانی سنجنده MODIS ماهوار TERRA

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

هادی علیزاده؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ علی اکبر آبکار؛ علی رضا وفائی نژاد؛ علی صادقی نائینی


تشخیص گونه های درختی با تصاویر هوایی رقومی به روش شیء- پایه در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: چمستان، نور)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

علی اصغر درویش صفت؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی؛ امید رفیعیان


بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده به منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی


بررسی کمّی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

کریم سلیمانی؛ مرتضی شعبانی؛ اسدا... دیوسالار


بهینه سازی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم NSGA-II

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

مهران شایگان؛ عباس علیمحمدی؛ علی منصوریان


مقایسه مدل های سنجش از دور تک منبعی و دومنبعی شار انرژی در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در دشت تبریز

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391

محمدحسین باقری هارونی؛ صالح ارشد؛ ابوالفضل مجنونی؛ سعید مرید


تعیین منابع خاک رس با استفاده از تکنیک های طبقه بندی آنالیز ترکیب طیفی و طبقه بندی درختی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391

نظام الدین محمودی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ عطاالله کاویان؛ علی اصغر مطلوبی