نویسنده = محمدجواد ولدان زوج
ارزیابی دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات کنترلی

دوره 8، شماره 3، تیر 1395، صفحه 1-10

سمیه یاوری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ محمودرضا صاحبی؛ مهدی مختارزاده


استخراج اشکال متفاوت راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک های مختلف مکانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390

فاطمه عامری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده؛ علی محمد مبارکی


کاهش نویز لکه در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی بر اساس نرم گشتاور اول (L1)

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

عظیم حیدریان؛ محمودرضا صاحبی؛ محمدجواد ولدان زوج


ارزیابی دقت مکانی و زمانی تصاویر سنجنده MODIS در شناسایی نقاط آتش سوزی

دوره 2، شماره 1، تیر 1389

علی سرکارگر اردکانی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علی محمدزاده؛ علی منصوریان


ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 101-118

مجید رحیم زادگان؛ محمدرضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ یاسر مقصودی مهرانی