نویسنده = علی‌اکبر متکان
اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از سری زمانی تصاویر NOAA-AVHRR

دوره 16، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-14

10.48308/gisj.2021.100998

فرزانه حدادی بارفروشی؛ داود عاشورلو؛ علیرضا شکیبا؛ علی اکبر متکان؛ حسین عقیقی


برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل‌ـ 2

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.52547/gisj.15.1.1

مائده بهی‌فر؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علی‌اکبر متکان


کاربرد شبکة کانولوشنی LSTM در طبقه‌بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی NDVI

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-106

10.52547/gisj.14.1.89

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


ارزیابی اثر اشباع شاخص های گیاهی در محاسبه شاخص سطح برگ محصولات زراعی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 33-48

10.52547/gisj.11.1.33

مائده بهی فر؛ محسن آزادبخت؛ فرزانه حدادی؛ علی اکبر متکان


ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 109-126

دکتر جمیله توکلی نیا؛ علی اکبر متکان؛ مظفر صرافی؛ فائزه بوربوری


بررسی شاخص‌های طیفی به‌منظور شناسایی بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای در مدل تاج‌پوشش

دوره 9، شماره 4، مرداد 1396، صفحه 111-128

داوود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی‌اکبر متکان؛ حامد نعمت‌اللهی


طراحی مدل بهینه‌سازی کاربری اراضی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعة ‌موردی: رودبار جنوب – استان کرمان)

دوره 7، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 39-57

علی‌اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ بابک میرباقری؛ مهران شایگان؛ محمد تناسان


تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 4، دی 1393

علی‌اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ امین حسینی ‌اصل؛ فردین رحیمی دهگلان