تلفیق اطلاعات طیفی و مکانی به‌منظور تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانة سنتینل‌ـ2 (مطالعة موردی: شهرستان قروه)

سعید احمدی؛ حدیثه سادات حسنی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-61

https://doi.org/10.52547/gisj.15.1.39

چکیده
  امروزه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای، در پایش و مدیریت زمین‌های کشاورزی، رو به گسترش است. با توجه به قدرت تفکیک مکانی، طیفی و زمانی بالای تصاویر سنتینل‌ـ 2، در این مطالعه، در کشاورزی دقیق در شهرستان قروه از این تصاویر استفاده شده است. ابتدا با توجه به تقویم زراعی محصولات متفاوت آن منطقه، تصاویر سری زمانی جمع‌آوری شد. در روش پیشنهادی، ...  بیشتر

تجاری‌سازی سنجش از دور در صنعت کشاورزی

منوچهر منطقی؛ یزدان رحمت آبادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.67

چکیده
  سنجش از دور علم دریافت اطلاعات از سطح زمین، بدون تماس آشکار با اجزای مورد مطالعه است. تجاری‌‌سازی مجموعة فعالیت‌هایی است که نوآوری‌‌ها را به محصول یا خدماتی تبدیل می‌کند که از آن مزایای اقتصادی حاصل می‌شود. با توجه به کاربرد گستردة سنجش و اهمیت فراوان کاربرد آن در کشاورزی، اهمیت تجاری‌سازی این تکنولوژی در کشاورزی دارای اولویت ...  بیشتر

تخمین تولید محصول کلزا مبتنی‌بر سری زمانی داده‌های سنجش از دور

داود عاشورلو؛ حمید صالحی شهرابی؛ حامد نعمت اللهی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.59

چکیده
  شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی به‌منزلة ابزاری مناسب برای تخمین میزان تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شوند. بااین‌حال، تعداد محدود تصاویر از عوامل اصلی کاهش کارآیی شاخص‌ها به‌منظور تخمین تولید شمرده می‌شود. از سوی دیگر، ارزیابی توانایی شاخص‌ها در تخمین تولید از راه ترکیب داده‌های مادیس و لندست، در مواردی که تعداد داده‌های لندست ...  بیشتر

ارزیابی تصاویر IRS-P6 برای برآورد سطح زیر‌کشت باغات

بیژن یونسی؛ ناصر احمدی ثانی؛ سوران شرفی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.52547/gisj.11.1.113

چکیده
  کشاورزی، محور توسعه است و سطح زیر‌کشت محصولات زراعی و باغی در بخش کشاورزی یک پارامتر مهم مدیریتی است. ارزیابی و تعیین دقیق‌ سطح این پارامتر، برنامه‌ریزان را در توسعه کشاورزی یاری می‌دهد. به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های کار میدانی در برآورد سطح زیر‌کشت محصولات کشاورزی، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌دلیل دید وسیع و یکپارچه، چند‌طیفی ...  بیشتر

تخمین تولید محصول یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 منطقه مورد مطالعه: شرکت کشاورزی و دام‌پروری مگسال (قزوین)

فرزانه حدادی؛ محسن آزادبخت؛ مائده بهی فر بهی فر؛ حمیدصالحی شهرابی؛ امیر معینی راد

دوره 10، شماره 3 ، فروردین 1397، ، صفحه 53-76

چکیده
  در طول چند دهه گذشته، شاخص‌های پوشش‌گیاهی متعددی برای تخمین تولید محصولات کشاورزی توسعه داده ‌شده‌اند که هر یک از آن‌ها با توجه به باندهای مورد استفاده و فرمول جبری خود، به مقادیر متفاوتی از تراکم و شاخص سطح برگ گیاهان زراعی حساسیت دارند. مطالعه بعضی از محصولات زراعی چندساله مانند یونجه، که در هر سال به دفعات برداشت می‌شود، بسیار ...  بیشتر