دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1390 
سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین المللی

حسین صادقی؛ علی درویشی بلورانی؛ سیدکاظم علوی پناه