دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1390 
تعیین پنجره همسایگی مناسب برای تحلیل همسایگی

مرتضی رعیتی دماوندی؛ بهرام ثقفیان؛ مجتبی غروی