دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1391 
ارزیابی تناسب اراضی شهری به روش Fuzzy AHP

محمد طالعی؛ عباس علی محمدی؛ اسماعیل عدیلی