نویسنده = محمد طالعی
بررسی عدالت مکانی در دستیابی به خدمات آموزشی، محدوده مورد مطالعه: منطقه ۱۸ تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.234498.1200

حسین قمری؛ سید مرسل قوامی؛ محمد طالعی