کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی معیارهای محیطی تاثیرگذار بر سلامت شهروندان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: محله آغه زمان شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.48308/gisj.2023.231601.1157

میرسعید موسوی؛ آیدا غفوری؛ مهسا فرامرزی اصل


امدادرسانی هوشمند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.48308/gisj.2024.229150.1128

حسین آقا محمدی؛ ریحانه سعیدی؛ علی اصغر آل شیخ؛ علیرضا وفائی نژاد