بررسی قابلیت داده‌های طیفی سنجندة OLI ماهوارة لندست8 در برآورد مشخصة تراکم جنگل‌های زاگرس میانی (مطالعة موردی: منطقة حفاظت‌شدة مانشت استان ایلام)

جلال عزیز؛ امیراسلام بنیاد؛ ایرج حسن‌زاد ناورودی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 117-132

چکیده
   به‌منظور ارزیابی قابلیت تصاویر سنجندة OLI ماهوارة ‌‌لندست8 در تهیة ‌‌نقشة ‌‌تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های زاگرس، ابتدا پنجره‌ای از تصاویر سنجندة ‌‌مذکور از جنگل‌های منطقة ‌‌حفاظت‌شدة ‌‌مانشت با مساحت 2300 هکتار در استان ایلام انتخاب شد.برای تهیة ‌‌نمونه‌های تعلیمی و برآورد صحت طبقه‌بندی‌ها، نقشة ‌‌واقعیت زمینی به‌‌‌شکل ...  بیشتر