دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، آبان 1398 
مدیریت ظرفیت شبکه ریلی بر مبنای پارامترهای تأثیرگذار مکانی و عملیاتی با رویکرد سرویس گرا

صفحه 97-112

10.52547/gisj.11.3.97

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ