علمی - پژوهشی
بررسی تغییرپذیری ساعتی رابطة بین پارامترهای کاربری اراضی و آلایندة CO، با استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) در شهر تهران

امیرحسین وحدت؛ عباس علی محمدی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.1

چکیده
  مدل‌سازی ارتباط بین کاربری با آلودگی هوا کاربردهای فراوانی در مطالعات شهری دارد اما نقش کاربری و پارامترهای گوناگون آن در تغییر غلظت آلودگی هوا، در ساعات متفاوت، می‌تواند در پیش‌بینی دقیق‌تر مکانی‌ـ زمانی آلودگی به‌کار رود. در این پژوهش، با مدل‌سازی رگرسیون کاربری اراضی (LUR) ساعتی به‌منظور پیش‌بینی مکانی‌‌ـ زمانی آلایندة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
استخراج گردوغبار از تصاویر ماهواره‌ای MODIS با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی

مهدی امیری؛ سیف‌اله سلیمانی؛ فاخته سلطانی تفرشی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 37-54

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.37

چکیده
  طی دهه‌های گذشته، طوفان‌های گردوغبار از لحاظ مکانی و زمانی همواره در حال افزیش بوده‌اند. طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه سبب رسیدن آسیب‌های بی‌شماری در حوزة سلامت اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و دیگر موارد به ساکنان مناطق جنوب و جنوب‌غرب ایران شده است. در این مقاله، به‌منظور بررسی طوفان‌های گردوغبار، از داده‌های سنجندة MODIS استفاده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
توزیع مکانی‌ـ زمانی دما و تبخیرـ تعرق مرجع با استفاده از داده‌های CRU در خراسان رضوی و پیش‌نگری تغییرات آتی برمبنای مدل‌‌های اقلیمی CMIP5

منصوره کوهی؛ زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ آزاده محمدیان؛ مجید حبیبی نوخندان

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 55-72

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.55

چکیده
  تبخیرــ تعرق گیاه مرجع متغیری است که مهم‌ترین جزء چرخة هیدرولوژی محسوب می‌شود. با توجه به ارتباط مستقیم تبخیرـ تعرق مرجع با متغیرهای اقلیمی، انتظار می‌رود افزایش دمای هوا و تغییرات فراسنج‌های مرتبط با دما در روند و مقدار ETo تأثیر بگذارد. در این مطالعه، ضمن بررسی مهارت داده‌های شبکه‌ای CRU در برآورد میانگین سالیانة سه متغیر دمای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی شدت‌- مدت‌- مساحت بارش و تأثیر آن در سیل، با استفاده از تصاویر و داده‌های رادار (مطالعة موردی: سیل هشتم خرداد 1393)

پرویز پنجه کوبی؛ محمد ریحانی پروری؛ مهدی جاوردی؛ محمد رضا رحمن نیا

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 73-86

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.73

چکیده
  چکیدهدر رابطه‌های تجربی برای محاسبة زمان تمرکز، شدت بارش حوضه یکنواخت فرض شده است. تغییرات در شدت، مدت و توزیع فضایی از ویژگی‌های ذاتی بارش‌های همرفتی شمرده می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از تصاویر و داده‌های رادار هواشناسی، شدت و مقدار و پراکنش بارش، با تفکیک مکانی پانصد متر شعاعی و تفکیک زمانی پانزده دقیقه، محاسبه شد. سیل هشتم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسة مؤلفه‌های پولاریمتریک سار دوپولاریمتریک با سار تمام‌پولاریمتریک

سارا عطارچی؛ مهدی رهنما

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 87-100

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.87

چکیده
  در تصاویر سار تمام‌پولاریمتریک، امکان شناسایی و تشخیص اهداف برمبنای خصوصیات پولاریمتریک آن‌ها وجود دارد. بااین‌حال، به‌دلیل پیچیدگی‌های سنجنده، بیشتر سنجنده‌های سار در حالت دوپولاریمتریک فعالیت می‌کنند و فراوانی داده‌های دوپولاریمتریک بسیار بیشتر از داده‌های تمام‌پولاریمتریک است. در این تحقیق، میزان کارآیی مؤلفه‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر افزایش غلظت گاز دی‌اکسید کربن بر ذخیرة کل آب ایران با استفاده از سنجش از دور

سمانه صفائیان؛ سامره فلاحتکار؛ محمد جواد طوریان

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 101-112

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.101

چکیده
  در سال‌های اخیر، پدیدة تغییر اقلیم و خشکسالی به معضلی جهانی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان تبـدیل شـده اسـت. در تحقیق حاضر، تغییرات ماهیانة دی‌اکسید کربن جو و ذخیرة کل آب، در بازة زمانی 2015-2003 در ایران، بررسی شده است. از داده‌های ترکیب‌شده با الگوریتم Obsm4MIPs ماهوارة GOSAT و سنجندة SCIAMACHY، برای به‌دست‌آوردن روند تغییرات غلظت گاز دی‌اکسید ...  بیشتر