علمی - پژوهشی
بررسی اثر ارتفاع و دما در فرایندهای فنولوژی گیاهان، با استفاده از تجزیه‌وتحلیل هارمونیک سری زمانی NDVI سنجندة MODIS (مطالعة موردی: شیرکوه استان یزد)

هادی زارع خورمیزی؛ حمید غفاریان

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 1-22

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.1

چکیده
  فنولوژی به مطالعة زمان وقوع رخدادهای تکرارپذیر زندگی گیاهان در رابطه با عوامل زنده و غیرزنده می‌پردازد. یکی از روش‌های بررسی تغییرات روند رشد گیاه استفاده از سری‌های زمانی تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های سنجش از دور است. هدف از پژوهش حاضر تعیین معنای فیزیکی هریک از مؤلفه‌های سری فوریه، درمورد انواع پوشش گیاهی و فرایندهای فنولوژی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی عملکرد الگوریتم‌های تخمین غلظت گاز گلخانه‌ای CO2، براساس داده‌های ماهوارة گوست (GOSAT) و ایستگاه‌های زمینی

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ مهدی رهنما؛ دکتر مجید آزادی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 23-36

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.23

چکیده
  افزایش سطح غلظت گازهای گلخانه‌ای و به‌تبع آن، گرم‌شدن کرة زمین و تغییرات آب‌وهوایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم شناخته شده است. این پژوهش عملکرد الگوریتم‌های موجود در بازیابی غلظت گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن را، براساس داده‌های مشاهداتی ماهوارة نظارت بر گازهای گلخانه‌ای گوست (GOSAT)، در مقایسه با داده‌های مرجع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارتقای توان تفکیک مکانی بخار آب ستونی جو، به‌دست‌آمده از سنجندة AIRS، برای بهبود دقت بازیابی دمای سطح خاک

مینا مرادی زاده

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 37-46

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.37

چکیده
  یکی از مهم‌ترین پارامترها، در تمامی تعاملات بین سطح و جو، بخار آب ستونی جو است که در بسیاری از مطالعات هواشناسی، محیطی، کاربردهای اکولوژیک و کشاورزی نقش کلیدی دارد. اندازه‌گیری این پارامتر در ایستگاه‌های هواشناسی مستلزم استفاده از رادیوسوند است که، علاوه‌بر نقطه‌ای و محدودبودن مشاهدات، بسیار پر‌هزینه است. ازآنجاکه این پارامتر، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آنالیز مقایسه‏ای بازیابی شاخص سطح برگ با استفاده از روش‏های یادگیری ماشین مبتنی‌بر داده‌های ابرطیفی

بهزاد محمدی شیخ‏رضی؛ محمد شریف ملا؛ موسیوند علی‏ جعفر؛ علی شمس الدینی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 47-64

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.47

چکیده
  متغیرهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی پوشش گیاهی، به‌منزلة متغیرهای ورودی، برای مدل‌های متفاوت چرخة کربن، آب، انرژی و مدل‌های اقلیمی و کشاورزی دقیق نقش مهمی ایفا‌ می‌کنند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای مربوط به تاج‌پوشش گیاه، که کاربردهای فراوانی در مدل‌سازی‏های گوناگون خاک و گیاه و اتمسفر دارد، شاخص سطح برگ (LAI) است. روش‏های گوناگونی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی و مقایسة رضایت عمومی مردم در استان‌های ایران، به‌کمک داده‌های مکانی مردم‌ساخت

قاسم جوادی؛ محمد طالعی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 65-86

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.65

چکیده
  شاخص‌های متعددی مبتنی‌بر استفاده از روش‌های رایج و معمول اخذ داده، ازجمله استفاده از پرسشنامه برای سنجش رضایت عمومی، مطرح شده است. وجود چالش‌ها و مشکلات متعدد، همچون پرهزینه و زمان‌بربودن این روش‌ها، به‌خصوص در مناطق دارای گسترة وسیع جغرافیایی، مانند یک کشور، باعث شده است مقادیر شاخص‌های مرتبط در این زمینه به‌روز نباشند. رضایت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بکارگیری الگوریتم تک کاناله در تحلیل جزیره حرارتی منطقه شهری

کریم سلیمانی؛ فاطمه روحانی قادیکلایی؛ مرتضی شعبانی؛ محسن روحانی قادیکلایی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 87-102

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.87

چکیده
  افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن کاهش مناطق جنگلی سبب افزایش میزان دمای سطح زمین در مناطق شهری شده که در نتیجه جزیره حرارتی شهری ایجاد می‌گردد. جزایر گرمایی شهر، یکی از عواملی است که هم‌زمان با توسعه شهر اهمیت پیدا کرده و امروزه می‌توان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به محاسبه و ارزیابی آن پرداخت. اهداف این پژوهش شامل ارزیابی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کالیبراسیون دمای ‌سطح ‌زمین به‌منظور برآورد دقیق دمای ‌هوای نزدیک‌ به سطح‌ زمین، با استفاده از مدل‌های ریاضی و مشاهدات ایستگاه‌های هواشناسی

سلمان احمدی؛ رضا سودمند افشار

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، صفحه 103-122

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.103

چکیده
  دمای‌ سطح‌ زمین پارامتری بسیار مهم و کلیدی در بررسی‌های زیست‌‌محیطی، تغییرات آب‌وهوایی، رطوبت خاک، درصد تبخیر ‌و­ تعرق و جزایر گرمایی شهری شمرده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر محاسبة دمای سطح ‌زمین، با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست ‌8 و کالیبراسیون آن، با استفاده از مدل‌های ‌ریاضی غیرخطی است. در این پژوهش، به‌منظور محاسبة دمای ...  بیشتر