دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آبان 1399 
بکارگیری الگوریتم تک کاناله در تحلیل جزیره حرارتی منطقه شهری

صفحه 87-102

10.52547/gisj.12.3.87

کریم سلیمانی؛ فاطمه روحانی قادیکلایی؛ مرتضی شعبانی؛ محسن روحانی قادیکلایی