دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، بهمن 1399، صفحه 1-152 
پهنه‌بندی اراضی گندم دیم با استفاده از تصاویر مادیس و لندست (مطالعة موردی: شهرستان اهر)

صفحه 19-34

10.52547/gisj.12.4.19

امیر حسین ناظمی؛ حامد سبزچی دهخوارقانی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس