نویسنده = محمدرضا حاجی حسینی
ارزیابی تناسب اراضی شهری به روش Fuzzy AHP

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391

محمد طالعی؛ عباس علی محمدی؛ اسماعیل عدیلی


تعیین پنجره همسایگی مناسب برای تحلیل همسایگی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390

مرتضی رعیتی دماوندی؛ بهرام ثقفیان؛ مجتبی غروی


مسیریابی خطوط انتقال نیرو با رویکرد بهینه سازی چند هدفه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390

سارا بهشتی فر؛ عباس علیمحمدی سراب؛ علی منصوریان


استخراج اشکال متفاوت راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک های مختلف مکانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390

فاطمه عامری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده؛ علی محمد مبارکی


بررسی و پیشنهاد سامانه ی تعیین موقعیت مبتنی بر عکس مناسب در GIS هر جای گاه

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

حسین نریمانی راد؛ علی منصوریان؛ علی محمدزاده


تحلیل مکانی تصادف های درون شهری با استفاده از رگرسون وزنی مکانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

علی اکبر متکان؛ افشین شریعت مهیمنی؛ بابک میرباقری؛ متین شهری


روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

حمیدرضا زورقین؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ محمدحسن وحیدنیا


کاهش نویز لکه در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی بر اساس نرم گشتاور اول (L1)

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

عظیم حیدریان؛ محمودرضا صاحبی؛ محمدجواد ولدان زوج


اعتبارسنجی پروفایل های دما و دمای نقطه شبنم سنجنده مادیس با استفاده از داده های رادیوسوند در تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

فریبا سادات حلیمی؛ علی اکبر آبکار؛ امیرحسین مشکواتی؛ علی صادقی نایینی


استخراج مقدار کلروفیل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی مدل انتقال تابش تاج پوشش و تصاویر ALOS

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

عبدالحمید دشتی آهنگر؛ روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ محمد حاجب


پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون، طی سال های 1365 تا 1388 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

وحید راهداری؛ سعیده ملکی نجف آبادی؛ خسرو افسری؛ الهام آبتین؛ حلیمه پیری؛ اکبر فخیره


سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین المللی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

حسین صادقی؛ علی درویشی بلورانی؛ سیدکاظم علوی پناه


بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه اسفراین خراسان شمالی در چهار دهه گذشته

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

نفیسه رمضانی؛ رضا جعفری؛ اسماعیل ایزانلو


مدل سازی هیدرولوژیک حوضه طالقان در محیط GIS با استفاده از مدل SWAT

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

مهران شایگان؛ عباس علیمحمدی؛ حامد روحانی