تهیه و صحت‌سنجی نقشة پراکنش صنوبرکاری‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل‌ـ 2 و داده‌های زمینی در استان زنجان

محمود بیات؛ خسرو میرآخرلو؛ حسین صادق زاده؛ سحر حیدری مستعلی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.1

چکیده
  فقدان اطلاعات بهنگام، مستند و علمی از وضعیت موجود (سطح و پراکنش) صنوبرکاری‌های استان زنجان یکی مشکلات اصلی مدیران بخش زراعت چوب به‌منظور برنامه‌ریزی و مدیریت تأمین چوب در استان است. در این پژوهش، از داده‌های چندزمانة ماهوارة سنتینل‌ـ 2 برای تهیة نقشة عرصه‌های صنوبرکاری استان استفاده شد. این داده‌ها براساس فنولوژی و دورة رویش ...  بیشتر