نویسنده = محمدرضا حاجی حسینی
سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388

علی اکبر متکان؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ بابک میرباقری؛ امین حسینی اصل


تجزیه و تحلیل طیفی آتش به منظورشناسایی و برآورد وسعت مناطق دچار حریق با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

علی سرکارگر اردکانی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ علی محمدزاده؛ علی منصوریان


ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

علی محمد مبارکی؛ علی منصوریان؛ محمدرضا ملک


ارائه روشی ترکیبی از شبکه های عصبی نظارت شده و نظارت نشده در طبقه بندی تصاویر سنجش از دور

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

عطاءالله حدادی؛ محمدرضا صاحبی؛ مهدی مختارزاده؛ هیرش فتاحی


بازسازی 6S برای تصحیح تصاویر ماهواره ای در جو ایران (مطالعه موردی : تهران)

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

محمدرضا مباشری؛ علی احمدی رستمی؛ علی صادقی نائینی؛ جلال کرمی


قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیرفعال سنجش از دورو تخمین بازندگی و و پای سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 31-44

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ داوود عاشورلو؛ جواد بداق جمالی؛ وهب محمدیان


برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی برسامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 45-62

سید مجدالدین مصاحب؛ محمد طالعی؛ حمید عبادی؛ علی سلطانی


تععین عدم قطعیت حاصل از داده ورودی در خروجی آنالیزهای مسیریابی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 63-76

جواد صابریان؛ علی منصوریان


ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی برGIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربرهای شهری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 77-96

محمد طالعی؛ محمدسعدی مسگری؛ شهرام محمد حسینیان


طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 97-110

میثم شلیبی؛ محمدرضا ملک؛ علی اصغر آل شیخ؛ پوریا امیریان


حساب دوگان گراف و کاربرد های GIS

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 1-16

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه؛ استفن وینتر


تحلیل رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران، با استفاده از دادهای ETM+

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 39-58

علیرضا شکیبا؛ پرویز ضیائیان فیروز آبادی؛ داوود عاشورلو؛ سودابه نامداری


تعیین تغییرات مکانی و زمانی آلودگی های منواکسید کربن و ذرات معلق با استفاده از تکنیک های GIS در شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 57-72

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پورعلی؛ ایمان بهارلو


بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 73-88

فرهاد حسینعلی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد علی رجبی


مدل سازی و تهیه نقشه خطای درون یابی، با استفاده از ویژگی های مثلث

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 89-100

جواد صابریان؛ عباس علیمحمدی


ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 101-118

مجید رحیم زادگان؛ محمدرضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ یاسر مقصودی مهرانی