دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، خرداد 1401 
کاربرد شبکة کانولوشنی LSTM در طبقه‌بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی NDVI

صفحه 89-106

10.52547/gisj.14.1.89

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا