دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1401 
ارزیابی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد میزان کلروفیل و نیتروژن گندم

صفحه 119-134

10.52547/gisj.14.4.119

علی صادقی؛ سهام میرزایی؛ ساغر چاخرلو؛ مهدی غلام نیا؛ حسینعلی بهرامی