نویسنده = نظام الدین محمودی
تأثیر رطوبت جو در برآورد مشخصه‌های وارونگی دمایی از تصاویر ماهواره‌ای MODIS

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 35-53

حامد کاچار؛ محمدرضا مباشری؛ علی‌اکبر آبکار؛ مجید رحیم‌زادگان


طبقه‌بندی کاربری اراضی برمبنای ویژگی‌های مفهومی و مدل گام‌به‌گام طبقه‌بندی پوشش اراضی

دوره 6، شماره 1، تیر 1393

محسن قلوبی؛ سعید رمضان خانی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ مهدی مختارزاده؛ حامد ساعتی


آشکارسازی خودکار تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه مبتنی بر حد آستانه‌گذاری با الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات

دوره 6، شماره 1، تیر 1393

وحید صادقی؛ حمید عبادی؛ محمودرضا صاحبی؛ یاسر مقصودی؛ فرشید فرنود احمدی


ارزیابی دقت شاخص NDSI استخراج‌شده از تصاویر MODIS در مناطق دارای شیب متوسط

دوره 6، شماره 1، تیر 1393

مینا شمس؛ محمد رضا مباشری؛ سید باقر فاطمی


بررسی تغییرات کاربری اراضی پایین‌دست سد کجکی حوضه هیرمند افغانستان با استفاده از طبقه‌بندی‌کنندة بیشترین شباهت، درخت تصمیم‌گیری و ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392

محمدرضا حاجی حسینی؛ حمیدرضا حاجی حسینی؛ مهران شایگان؛ سعید مرید؛ جبار وطن‌فدا؛ مرحوم علیرضا نجفی


طراحی نواحی ترافیکی با استفاده از توسعه مکانی الگوریتم k-means

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392

علی شیرزادی بابکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد طالعی


بررسی کارایی تصاویر ماهواره‌ای در پهنه‌بندی گونه‌های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392

کریم سلیمانی؛ محدثه امیری؛ رضا تمرتاش؛ میرحسن میریعقوب‌زاده


سامانه توصیه گر مبتنی بر WEB GIS جهت برنامه ریزی گردشگری

دوره 5، شماره 3، آذر 1392

زهرا بهاری سجهرود؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان؛ وحید بهاری سجهرود


پایش تغییرات تپه های ماسه ای تالاب بین المللی گاوخونی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1392

عاطفه جبالی؛ رضا جعفری؛ سیدجمال‌الدین خواجه‌الدین


ارزیابی تلفات انسانی و خسارات ساختمانی در سناریوهای مختلف زلزله تحت عدم قطعیت

دوره 5، شماره 3، آذر 1392

علیرضا شکیبا علیرضا شکیبا؛ سیدبابک میرجعفری؛ سیدعلی علوی؛ بتول کامل


پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود)

دوره 5، شماره 3، آذر 1392

محمدسعدی مسگری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ احمد خدادادی دربان؛ هدایت هاشمی؛ جمال امینی


تناظریابی مستقل از افاین تصاویر ماهواره ای با استفاده از شبکة عصبی هاپفیلد

دوره 5، شماره 3، آذر 1392

سمیرا بدرلو؛ مهدی مختارزاده؛ محمدجواد ولدان‌زوج


مدل سازی تخصیص کاربری با در نظر گرفتن افزایش و کاهش تقاضای کاربری ها

دوره 5، شماره 1، تیر 1392

پرستو پیله فروش ها؛ محمد کریمی؛ محمد طالعی